Home / Bestuur

Bestuur

De organisatie van de Stichting 40MM is in handen van het bestuur. Zij dragen zorg voor het opzetten en organiseren van de sponsorwandeltocht.

De aanvragen voor sponsorgelden worden z
orgvuldig beoordeeld door het bestuur en tevens verdelen we jaarlijks opgebrachte het opgebrachte sponsorgeld. 

Doel van de 40MM

Het doel van de Stichting 40MM is het ondersteunen van kleinschalige projecten en activiteiten waardoor de levensomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen structureel worden verbeterd.
 
Dit doel wordt continue nauwlettend in de gaten gehouden door het bestuur en met minimale middelen wordt het maximale bereikt, al jarenlang.
 
Het bestuur van de Stichting 40MM bestaat uit de volgende leden: 

  • Dhr. Vok Manshanden Voorzitter
  • Dhr. Marcel Zuurbier Penningmeester
  • Mevr. Lizet Vreeker- de Wit    Secretaresse
  • Mevr. Margreet Roet Wandeladministratie
  • Mevr. Hennie Meijerink WereldWijdWandelen + Project aanvragen
  • Dhr. Piet Boon                         Interim support 
  • Dhr. Marc Laan PR

ANBI
De belastingdienst heeft Stichting 40MM aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat alle sponsorgelden en donaties als gift kunnen worden opgegeven voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en dat de organisatie geen belasting verschuldigd is bij legaten e.d.

Naam: Stichting 40MM
Plaats: Hem
RSIN: 8197.42.661

Financiële gegevens Stichting 40MM

2015: aan 146 projecten is een bedrag van € 560 uitgekeerd.
2016: aan 146 projecten is een bedrag van € 575 uitgekeerd.
2017: aan 142 projecten is een bedrag van € 600 uitgekeerd.
2018: aan 115 projecten is een bedrag van € 700 uitgekeerd.
2019: aan 111 projecten is een bedrag van € 725 uitgekeerd

Statistische gegevens Stichting 40MM
 
Aantal na 46 x 40MM wandeling

      2019           2018             2017          2016 2015         Totaal na 46 jaar

Wandelaars     1.150          1.071             1.193          1.224 1.407               99.462
Kilometers (in KM)   30.712       31.508           35.996        34.861      42.257         2.986.631
Sponsorgelden (in Euro)   87.665       89.032           92.943        96.040 97.304          6.111.415


Wereld Wijd Wandelen


           2019          2018          2017         2016         2015                      

Groepen          10              13              10             12              10                                
Extra uitgekeerd (in Euro)            4.175          4.732        3.695         4.168         3.545                   


Privacyverklaring Stichting 40MM

Stichting 40MM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deelneemt aan onze sponsorwandeltocht, u ons een (eenmalige) gift verstrekt of u contactpersoon bent voor één of meer van onze projecten in minder ontwikkelde landen. Wandelaars verstrekken deze gegevens zelf aan ons bij het invullen van het papieren startformulier of het startformulier op onze website. Contactpersonen van de projecten verstrekken deze gegevens bij aanmelding.


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Voor de complete privacyverklaring van de 40MM klik hier Privacyverklaring Stichting 40MM>


Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De hoofdlijnen van het 40MM beleidsplan:
- Jaarlijks organiseren van een sponsorwandeltocht op de zaterdag na Hemelvaart in de vroegere gemeente
  Venhuizen (tegenwoordig onderdeel van de gemeente Drechterland)
- Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van de jaarlijkse sponsorwandeltocht
- Het bestuur draagt zorg voor het verzamelen van de toegezegde sponsorgelden
- De organisatiekosten worden zoveel mogelijk uit de ontvangen inschrijfgelden en donaties betaald
- De opbrengst komt geheel ten goede aan de in dat jaar ontvangen projectaanvragen. Deze projecten worden
  door het bestuur getoetst aan de criteria van de 40MM (zie pagina projecten / criteria en verdeling)
- Voor het einde van het jaar worden de ontvangen sponsorgelden uitbetaald aan de goedgekeurde projecten

Het 40MM beloningsbeleid

- Het bestuur en alle vrijwilligers zetten zich volledig Pro Deo in voor de 40MM.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar

U kunt de balans van de 40MM inzien door het aanklikken van de volgende link < Financieel overzicht 40MM 2019>

Duurzaamheid
De formule van een wandeling waarbij geld wordt ingezameld voor goede doelen in landen in ontwikkeling blijkt ook na 46 jaar nog springlevend en draagt bij aan duurzame contacten met West-Friese ontwikkelingswerkers in vele landen. Zij weten zich hierdoor gesteund en aangemoedigd door hun ‘thuisfront’.

Maar dat is niet het belangrijkste. De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
voor 2030 vastgesteld. De eerste 4 daarvan sluiten direct aan op de missie van de 40MM: Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs. Deze doelstellingen vinden we bijna allemaal terug in de projecten die door de 40MM ondersteund worden. Daarmee is de 40MM een voorbeeld-initiatief hoe in West-Friesland op een praktische manier, van onder af, aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN gewerkt kan worden.

Kennisbank Filantropie

De 40MM werkt in lijn met de doelstellingen van de Kennisbank Filantropie (www.kennisbankfilantropie.nl)

Kennisbank Filantropie is eind 2006 als CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen) opgericht vanuit de visie dat grotere transparantie een impuls geeft aan de kwaliteit van goede doelen. Meer transparantie van goede doelen en andere filantropische instellingen maakt het mogelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om een bewuste keuze te maken en vragen te stellen. Hierdoor kijken filantropische instellingen naar hun eigen functioneren en kunnen zonodig verbeteringen doorvoeren. Uiteindelijk zal dit een positief effect hebben op de gehele sector.

40MM start over

Weer informatie

Laatste Berichten

47e editie van de 40MM - GEANNULEERD - 09 maart, 2020