Home / Criteria en Verdeling

Criteria en Verdeling

De Stichting 40MM heeft direct contact met alle projecten, dit vindt veelal via de werkgroepen plaats. Door het directe contact en de jaarlijkse aanvragen die projecten doen om voor sponsorgeld in aanmerking te komen, weten het 40MM bestuur, de wandelaars en sponsors waar het geld aan wordt besteed.

Er zijn diverse criteria opgesteld waaraan projecten moeten voldoen, zie hieronder. Een nieuwe aanvraag wordt naar een werkgroep verstuurd of naar het bestuur van de 40MM indien er geen werkgroep in een bepaalde plaats is.


Criteria voor aanvragen

1. Directe besteding aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
2. De aanvrager dient daadwerkelijk werkzaam te zijn / ofwel jaren werkzaam te zijn geweest / dan
    wel regelmatig het project te bezoeken. Er moet een heldere band zijn met het project, o.a. door
    regelmatig contact.
3. De aanvrager is afkomstig uit de regio Noord-Holland ten noorden van de lijn Alkmaar-Hoorn / ten
    zuiden van Den Helder (voornamelijk West-Friesland) of heeft een project overgenomen van een
    persoon die woonde in deze regio.
4. Ieder jaar dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan, bij voorkeur digitaal.
5. Het contact wordt ondersteund door een 40MM contactpersoon en/of werkgroep.
6. De plaatselijke werkgroep/contactpersoon bepaalt in eerste instantie zelf of de bijdrage meerjarig
   dan wel éénmalig wordt.
7. Eenmalig houdt in dat een volgende aanvraag gedurende de eerst volgende 3 jaren niet in
    aanmerking komt voor een bijdrage (dus eens in de 4 jaar wel).
8. Het bestuur blijft de eindbeoordelaar, kan reageren, om extra informatie vragen of her-toetsen.

Het Project aanvraag formulier 

Om een aanvraag voor project ondersteuning te doen kunt u het aanvraag formulier invullen en opsturen naar de 40MM < klik op de volgende link >: het 40MM aanvraag formulier


Verdeling Gelden

Het totaal van de 40MM sponsorgelden wordt gevormd door het restant per 30 september van het lopend jaar + ontvangen gelden van de laatste wandeling op 30 september.

Het totaal bedrag van de 40MM sponsorgelden wordt verdeeld onder de aanvragen die ontvangen worden in de periode december voorgaand jaar – november lopend jaar.

Wereld-Wijd-Wandelen

Voordat de gelden verdeeld worden komen de wereld –wijd-wandelaars in aanmerking voor een bijdrage van € 50,00 organisatiekosten en € 0,05 per gelopen kilometer met een maximum van € 750,00 per georganiseerde wandeling .

Dit bedrag wordt ontvangen naast de “gewone aanvraag “, die via het formulier op de website dient te worden ingevuld met een geldig IBAN nummer, projectgroep omschrijving en contactpersoon.

Het bedrag wat resteert na aftrek van kosten organisatie wandeling , verzendkosten, wereld-wijd-wandelen en cadeautjes wordt verdeeld onder de binnengekomen aanvragen. Tevens wordt er per jaar een reservering gemaakt voor eenmalige aanvragen gedurende het jaar.

Eenmalige aanvragen

Eenmalige aanvragen moeten voldoen aan de normale criteria maar kunnen afwijken op deze punten;

• Er geen regionaal verband is
• Geen toetsing door 40MM contact/werkgroep en geen opname binnen gebied 40MM
contact/werkgroep heeft plaatsgevonden

De eenmalige bijdrage is gelijk aan het bedrag van de meerjarige aanvrager. Totaal bedrag wordt gedeeld door het aantal aanvragen, minus een reservering voor organiseren wandeling van het volgende jaar.

40MM start over

Weer informatie

Laatste Berichten

40MM - de 47e editie vindt plaats op 23 Mei 2020 15 maart, 2019